Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

PROJELERİMİZ

116M254 

116M254 numaralı Tübitak projemiz Temmuz 2017'de başlamıştır. 

Projemiz 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmiştir. 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının (1001) amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemektir.

214M235 

Proje Yürütücüsü:

Doç. Dr. Fuat Aras

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

fuat.aras@medeniyet.edu.tr

fuataras@hotmail.com

Türkiye yapı stokunun büyük bir bölümünü betonarme yapılar oluşturmaktadır ve şehir nüfusu bu çok katlı betonarme yapılarda yaşamaktadır. Son depremlerde, deprem odağına yakın mesafede bulunan bu yapıların birçoğu yıkılarak geniş yıkım ve can kaybına neden olmuştur. Bu nedenlerle betonarme binaların yapı davranışlarının incelenmesi son derece önemli bir konudur ve bu kapsamda yürütülmüş birçok deneysel çalışma vardır. Ancak bu çalışmalar genel olarak laboratuvar ortamlarında, deneysel amaçlarla üretilmiş yapı elemanları (kolon, kiriş, birleşim noktası), küçültülmüş çerçeveler ve sarsma tablası altyapısı ile küçültülmüş üç boyutlu modeller üzerinde yapılmaktadır. Hem yüksek laboratuvar alt yapı maliyeti hem de yüksek numune hazırlama maliyetleri bu çalışmaların yürütülmesini zorlaştırmaktadır. Ayrıca elde edilen sonuçların her zaman ölçeklendirme, hedeflenen deney numunesinin hazırlanması (malzeme ve detaylar) ve hedeflenen kuvvetin uygulanması nedeniyle tartışmaya her zaman açıktır.

Deneysel çalışmalarda karşılaşılan bu problemler gerçek yapıların deneylerde kullanılması ile çözülebilir. İstanbul Medeniyet Üniversitesinin, Kuzey Kampüsünde bulunan ve Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan iki adet altı katlı betonarme bina üniversitesinin yeni kampüs oluşumu için ileride yıkılacaktır. Önerilen bu projede, bu binaların deney numunesi olarak kullanılması ve farklı düzeydeki yapısal hasarların bina dinamik özelliklerine olan etkilerinin titreşim analizleri ile incelenmesi planlanmaktadır. Elde edilen titreşim kayıtları, yeni hasar belirleme tekniklerinin bulunması ve binaların sadece mevcut durumlarının incelenmesi ile hasar yer ve seviyelerinin tahmin edilmesine çalışılacaktır. Binaların planlanan projede kullanılmaları için olan izin üniversitenin yetkili mercilerinden alınmıştır.

Önerilen projede betonarme binalardaki yapısal elemanların hasar (orta – ağır) durumlarının yapının dinamik özelliklerine etkileri araştırılacaktır. Bunun için çalışılacak iki adet binanın hasarsız durumlarının dinamik özellikleri titreşim analizleri ile belirlenecektir. Sonra binalarda bulunan yapı elemanlarına kademeli hasarlar verilecektir. Binalarda özellikle deprem, araç çarpması, mutfak tüpü patlamaları ve terörist saldırıları nedeni ile oluşabilecek kısmı hasarların neden olacağı yapısal davranış değişikliklerinin ortaya çıkarılması önemlidir. Proje kapsamında binalara verilecek hasarlar bina yıkım işinde kullanılan iş makineleri ile verilecektir. İlk önce bir köşe kolon, sonra bu kolona komşu bir kenar kolon ve son olarak bu kolonları birleştiren kirişe orta ve ağır derecede hasarlar verilecektir ve her hasar durumu için binanın en üst katının dört köşe noktasından ve hasar bölgelerinden alınacak titreşim kayıtları ile binanın dinamik özelliklerinin değişimi belirlenecektir. Alınan titreşim kayıtları incelenerek titreşim kayıtları ile eleman hasarlarının tahmin edilebilirliği araştırılacaktır. Sonuçlar deprem sonrasında hasar tespiti gerektiren betonarme yapılar için faydalı sonuçlar ortaya koyacaktır.

Çalışmanın temel hedeflerinden bir tanesi de literatürdeki mevcut hasar belirleme yöntemlerine katkıda bulunmaktır. Yapılacak testlerle elde edilecek veriler, yeni hasar belirleme yöntemlerinin bulunmasında kullanılacaktır. Bununla birlikte hasar öncesi titreşim kaydı bulunmayan yapıların sadece mevcut (hasarlı) durumlarından alınacak titreşim kayıtları ile hasar belirleme işinin yapılabilmesi hedeflenmektedir. Bunun için yapılardan titreşim frekansı ve mod şekilleri gibi dinamik parametrelerin belirlenmesi için gerekli olan yanal titreşimler yanında düşey titreşim kayıtları da alınacaktır. Hasar nedeni ile düşey titreşim sinyallerinin özelliklerinin değişimi irdelenecek ve hasar ile eşleştirilmeye çalışılacaktır.

Çalışmanın yapılacağı binalar Türkiye mevcut yapı stokunu temsil edecek niteliktedir. Altı katlı, betonarme çerçevelerden oluşan bu yapılar çift daire olarak tabir edilen genel apartman tipi yapılardır ve 2007 deprem yönetmeliğine göre deprem performansları yetersizdir. Bu bağlamda proje sonuçlarının deprem sonrasında hasar görebilecek yapıların hasar tespiti ve hasar durumlarının belirlenmesi için önemlidir.